بازی های شناختی

روند انقلابی که بازی‌های شناختی کامپیوتری در دنیا با آن مواجه است نشان از اهمیت این حوزه دارد بازی‌هایی که در بهبود عملکرد مغز بی‌تاثیر نیستند؛ بازی های شناختی را باید تمرینی هدفمند برای بهبود عملکرد مغز بدانیم این بازی ها براساس نظریه های علوم شناختی برای بهبود عملکردهای مغز طراحی شده اند.
فهرست