روانشناسی شناختی

روانشناسی شناختی(Cognitive psychology) دانشی است که به بررسی فرایندهای شناختی ذهن از قبیل تفکر، ادرک، یادگیری، حافظه، توجه، حل مسئله و زبان در افراد می‌پردازد.
از حوزه های کاربردی این علم میتوان به نقش آن در آموزش و پرورش، انگیزش و هیجانات، تصمیم گیری و… اشاره کرد.
فهرست