زﺑﺎنﺷﻨﺎﺳﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ

زﺑﺎنﺷﻨﺎﺳﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ، روﯾﮑﺮدی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ زﺑﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان وﺳﯿﻠﻪای ﺑﺮای ﮐﺸــﻒ ﺳـﺎﺧﺘﺎر ﻧﻈﺎمﺷﻨﺎﺧﺘﯽ اﻧﺴﺎن ﻣﯽﻧﮕﺮد، به بررسی رابطه میان زبان انسان، ذهن او و تجارب اجتماعی و فیزیکی او می‌پردازد و تلاش میکند تا بر اساس تجربیات انسان از جهان، نحوه درک و شیوه مفهوم‌سازی وی را بررسی کند؛ بنابراین، مطالعه زبان از این نگاه، مطالعه الگوهای مفهوم‌سازی ا‌ست که با مطالعه آن، می‌توان به ماهیت و ساختار افکار و آراء ذهن انسان پی برد.
فهرست