علوم اعصاب شناختی

هدف علوم اعصاب شناختی توصیف پایه عصبی فرایندهای شناختی و بطور طبیعی فهم مکانیسم های نورونی زیرساز آنهاست که به درک بهتر از ماهیت فرایندهای شناختی منجر میشود؛ این علم درصدد پاسخ به این پرسش است که چگونه مغز (یا به شکل کلی تر جسم) ذهن را شکل می دهد، چگونه مغز خود را قادر به تفکر، طرح ریزی، یادآوری، درک سایرین، دیدن، شنیدن و حرکت در دنیای اطراف می سازد.
فهرست