مدل سازی شناختی

به منظور فهمیدن و پیش‌بینی اتفاقاتی که در مغز رخ می دهد از مدلسازی شناختی استفاده می‌شود؛ این رشته مورد توجه علومی ازجمله هوش مصنوعی و یادگیری ماشین قرار گرفته زیرا با درک اتفاقاتی که در مغز رخ می دهد می‌توان الگوریتمهای جدیدی را در یادگیری شناسایی کرد.
فهرست