هوش مصنوعی

هوش مصنوعی یعنی چیزی خلق کنیم که هوش بیولوژیکی انسان را تقلید کند. ویژگی های کلیدی یک سیستم هوشمند، برخورداری از توانایی یادگیری بر اساس الگوها، تجارب و بازخوردهای تاریخی، توانایی استنتاج در موقعیت های مختلف و قابلیت تحلیل و حل مسائل است. از نمونه کاربردهای تعاملی حوزه های مدلسازی شناختی، رباتیک و هوش مصنوعی میتوان به مدل‌های شناختی برای کاوش خودکار هدف های خطرناک، تشخیص خودکار دستخط و چهره یا حرکات رفتاری نزدیک شدن و اجتنابی ربات ها اشاره نمود.
فهرست